Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Vermijd vrijkomen van chemicaliën bij onderhoud sproeiapparaten

B062 principe fytobak Bayer

Fytobak (bron: Inagro)

Gewasbeschermingsmiddelen komen vaak in de waterloop terecht via restvloeistoffen voor, tijdens en na het gebruik van verdelgingsmiddelen in spuittoestellen. Het gaat hierbij om morsen bij het vullen van het toestel, overlopen van de spuitmachine tijdens het vullen, lekken van leidingen en/of het lozen van spuitresten en spoel- en reinigingswater. Als hoeveelheden spuitoplossing op een verhard oppervlak terechtkomen, ze spoelen af met het (regen)water en zo in de riolering en/of waterloop terechtkomen. Ze vormen zo de belangrijkste bron van puntvervuiling van het oppervlaktewater. Te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn schadelijk voor het waterleven en het milieu. Tevens leiden te hoge residuwaarden tot strengere maatregelen m.b.t. gebruik van het product of zelfs tot het verlies van de producterkenning. Vandaar is het uitermate belangrijk om restvloeistoffen in eerste instantie te voorkomen en indien dit niet kan te verwerken, zodat ze niet in het milieu kunnen terechtkomen.

Het spuittoestel vullen, spoelen en reinigen op een onverhard oppervlak kan de hoeveelheid restvloeistof aanzienlijk beperken. Daar worden immers gewasbeschermingsmiddelen op een biologische manier afgebroken door micro-organismen in de bodem. Anderzijds kan een vul- en spoelplaats aangelegd worden op het bedrijf samen met een systeem om restvloeistoffen te verwerken. Dit kan d.m.v. biologische zuiveringssystemen die werken op basis van afbraak door micro-organismen in substraat (de biofilter of de fytobak) of d.m.v. fysico-chemische zuiveringssystemen waarbij chemicaliën de resten van gewasbeschermingsmiddelen doen bezinken (de Sentinel®).

Fytobak in de praktijk

De fytobak is letterlijk een bak, opgevuld met een substraatmengsel met micro-organismen, die zorgen voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Het water uit de fytobak verdampt. De bak moet opgebouwd zijn uit ondoorlaatbaar materiaal, meestal beton of polyethyleen (of vijverfolie). Een efficiënt mengsel van organisch materiaal is 50% gehakseld stro, 40% compost en 10% teelaarde van het veld. Om te vermijden dat regenwater in de fytobak terechtkomt, wordt er een dakconstructie op geplaatst.