Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Verhoog de biodiversiteit in wadi's

A143 IMG 3115

Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste jaren flink in de lift. Het is door de steeds extremere weersomstandigheden meer dan ooit nodig om rioleringen te ontzien en de ondergrondse watertafel op peil te houden. Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, dat water zowel kan vasthouden als infiltreren. Het begrip wadi staat voor ‘Water Afvoer voor Drainage en Infiltratie’ en is Arabisch voor ‘dal’. Bij een dergelijk systeem stroomt het water van daken en wegen niet richting de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels de wadi in. Hierdoor verbetert de oppervlaktewaterkwaliteit en wordt verdroging beperkt. Onder de groene bovenlaag bevindt zich een koffer die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater kan afstromen. Onder in deze koffer bevindt zich een infiltratie/draineerbuis dat het water uit een gebied met een grondsoort met weinig infiltratiemogelijkheden afvoert naar gebieden met een betere infiltratiecapaciteit.

Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken. Tot op de dag van vandaag worden deze wadi’s of infiltratiebekkens vaak ingeplant met een uniform, eentonig grasmengsel. Om onderhoudskosten te minderen en natuurvriendelijker te werk te gaan, kan allerlei beplanting in de wadi’s aangebracht worden. Deze vegetatie draagt bij aan de stedelijke biodiversiteit en zorgt bovendien voor een beter doorwortelde bodem die op lange termijn waterdoorlatend blijft.

Soorten die kunnen worden aangeplant in een natuurlijke wadi:

  • Laag blijvende plantensoorten: kruipend zenegroen (Ajuga reptans), pinksterbloem (Cardamine pratensis), gewone ereprijs (Veronica chamaedrys), penningkruid (Lysimachia nummularia)
  • Hoger opgaande plantensoorten: gewone engelwortel (Angelica sylvestris), knoopkruid (Centaurea jacea), wilgenroosje (Chaemaenerion angustifolium), koninginnekruid of leverkruid (Eupatorium cannabinum), moerasspirea (Filipendula ulmaria), veldlathyrus (Lathyrus pratensis), gewone kattenstaart (Lythrum salicaria), watermunt (Mentha aquatica)
  • Houtige gewassen: zwarte els (Alnus glutinosa), diverse soorten wilgen (Salix), gewone vlier (Sambucus nigra)