Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Biedt een waardevol leefgebied voor plant en dier met agroforestry

A134 ILVO agrogorestry mais

® ILVO, Agroforestry with trees rows favorable for soil quality and beneficial bugs. Total biomass yield positive, 13/12/2018

In Vlaanderen is de oppervlakte landbouwgrond eerder beperkt. Dit betekent dat landbouwers steeds op zoek zijn naar productievere landbouwsystemen. Zo kan het produceren in verschillende etages de productie per oppervlakte-eenheid verhogen en worden de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter benut. Agroforestry of boslandbouw heeft ook het potentieel om bij te dragen aan een ecologische intensivering van de landbouw. Dit landgebruiksysteem combineert het telen van landbouwgewassen en/of veehouderij met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel. In de praktijk vertaalt zich dat in Vlaanderen meestal in een landbouwgewas tussen bomenrijen of hoogstambomen in combinatie met begrazing.

Bomenrijen bieden een waardevol leefgebied aan heel wat fauna en flora. Tegelijk bevorderen ze de migratie van heel wat soorten tussen bos- en natuurgebieden. Mits een goede soortenkeuze kan er in een dergelijk systeem ook veel meer voedselaanbod zijn voor allerhande organismen. Kies bij voorkeur voor bijenvriendelijke bomen zoals diverse wilgensoorten (Salix), lindes (Tilia), hazelnoot (Corylus) of hoogstamfruitbomen. Bovendien worden de aanleg en het onderhoud van boslandbouwsystemen tot maximaal 70% gesubsidieerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Combinatie van agroforestry met bloemenranden

Met uitzondering van weiland waar vee vrij graast tussen de bomen, is er binnen de agroforestry steeds een onbewerkte of onbeteelde strook onder de bomenrijen. Deze vormt een reeks ecologische functies zoals het creëren van habitat en voedsel voor nuttige insecten. Het inzaaien van groenbedekkers (zoals bepaalde grassoorten en/of vlinderbloemigen zoals luzerne (Medicago sativa) of klaversoorten (Trifolium)) onderdrukt de onkruidgroei,draagt bij tot erosiebestrijding en versterkt bovendien de werking van deze strook als nitraatfilter. Wil je het bijenbestand een handje helpen, dan is het aanleggen van een bloemenrand tussen de bomen dus een interessante mogelijkheid. Deze stimuleert ook natuurlijk vijanden zoals lieveheersbeestjes (Coccinella), gaasvliegen (Chrysopidae), sluipwespen (Ichneumonidae) en zweefvliegen (Ichneumonidae), van plaagsoortenop de omliggende gewassen wat kan dienen als natuurlijke plaagbestrijding

Agroforestry in Vlaanderen

Wat is agroforestry?